Každé elektrické zariadenie sa počas svojej prevádzky opotrebováva, pôsobia naň vonkajšie vplyvy ako je teplota, vhkosť, chemické, mechanické pôsobenie... Technické parametre sa týmyto vplyvmi zhoršujú, preto je nevyhnutné pravidelne stav elektrických zariadení monitorovať.

V Európskej únii existuje povinný systém pravidelných prehliadok a skúšania elektrických zariadení. Prehliadky týchto zariadení sa vykonávajú sa na základe existujúcich platných právnych predpisov, vyhlášok a noriem.

Cieľom prehliadky a skúšania (revízie) elektrických zariadení je overenie ich stavu z hľadiska bezpečnosti. Ak elektrické zariadenie zodpovedá z príslušným normám a právnym predpisom považujú sa požiadavky za splnené.

Revízie delíme na: 

 • Východisková revízia, ktorá sa vykonávajú na novom alebo zrekonštruovanom elektrickom zariadení. Správa o východiskovej revízii musí byť uložená trvalo až do zrušenia elektrického zariadenia.
 • Pravidelná revízia, vykonáva sa na prevádzkovaných elektrických zariadeniach v určených intervaloch. Správa o pravidelnej revízii musí byť uložená najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízii.

Revízna správa musí byť uložená u prevádzkovateľa elektrického zariadenia a prístupná orgánom štátneho odborného dozoru.

Naša firma realizuje nasledovné revízie:


Revízia elektirckých inštalácií

Realizujeme:

 • revízie zariadení (východiskové a pravidelné)
 • silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie bytov a priemyselných objektov
 • odborné prehliadky
 • opravy a údržbu elektrických rozvodov

Revízie bleskozvodov

Súčasný celosvetový stav techniky pre oblasť ochrany pred bleskom a prepätím je publikovaný v medzinárodnom súbore noriem IEC/EN 62305. Tento súbor noriem rieši ochranu pred bleskom a prepätím komplexne a do slovenskej sústavy noriem bol zavedený 1. 11. 2006 ako národné normy STN.
Zavedením tohto súboru sa dňom 1.2.2009 končí platnosť noriem STN 34 1390 z 29.1.1969 a STN 34 1391 z júna 1998 pokiaľ nedôjde k ich revízii.

Revízie elektrických strojov a zariadení

Revízie pracovných strojov sa podstatne nelíšia od revízií ostatných elektrických zariadení a inštalácií. Líši sa iba ich náročnosť a to úmerne od druhu a zložitosti revidovaného pracovného stroja. Vzhľadom k tomu, že už väčšina v súčastnosti používaných pracovných strojov je ovládaná riadiacimi systémami prípadne inou elektronikou, je u týchto zariadení potrebná aj vysoká technická úroveň pracovníkov obsluhy, pracovníkov vykonávajúcich údržbu a samozrejme sú tu kladené aj vysoké odborné znalosti na pracovníkov vykonávajúcich revízie takýchto zariadení.

Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu.

Elektrické spotrebiče sa z hľadiska revízií a kontrol počas ich používania rozdeľujú do skupín podľa STN 33 1610:

 • skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce a pod.)
 • skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Rozsah kontrol:

 • vonkajšia prehliadka (kryty, držadlá, ovládacie prvky, prívod, vonkajšia izolácia)
 • skúška chodu (funkcia ovládacích a bezpečnostných prvkov, nadmerné iskrenie motorov)
 • dokladovanie kontroly (vystavenie dokladu o kontrole s dátumom a s vyhodnotením stavu: vyhovujúci / nevyhovujúci)

Lehoty a rozsah revízií:

 • vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave
 • vždy po každej predpokladanej alebo zistenej závade
 • v pravidelných intervaloch podľa tabuľky
 • pri použitých spotrebičoch, ktoré sa znova uvádzajú na trh

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina el. spotrebičov

Spotrebiče držané v ruke

Prenosné spotrebiče

Neprenosné a pripevnené spotrebiče

 

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

A

Vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

1 x za

3 mesiace

pred použitím

1 x za

3 mesiace

pred použitím

1 x za

6 mesiacov

C

pred použitím

1 x za

6 mesiacov

pred použitím

1 x za

12 mesiacov

pred použitím

podľa 
STN 33 1500

D

1 x za týždeň

1 x za

12 mesiacov

1 x za mesiac

1 x za

12 mesiacov

1 x za

3 mesiace

podľa 
STN 33 1500

E

1 x za mesiac

1 x za

12 mesiacov

1 x za

6 mesiacov

1 x za

24 mesiacov

1 x za

12 mesiacov

podľa 
STN 33 1500

Elektrické ručné náradie sa z hľadiska revízií a kontrol počas ich používania rozdeľujú do skupín podľa STN 33 1600:

1. Rozdeľovanie náradia podľa toho ako sa používa

Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

 • skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)
 • skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)
 • skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok). 

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia

Revízie náradia sa vykonávajú: 

a) pravidelne, najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke : 

Skupina Náradie triedy ochrany Najmenej raz za
A I 6 mesiacov
II a III 12 mesiacov
B I 3 mesiaca
II a III 6 mesiacov
C I 2 mesiace
II a III 3 mesiace

b) pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia nárazom, prúdom, tekutinou alebo inými vplyvmi).

V prípade zistenia závad a nedostatkov zabezpečíme ich o odstránenie.
Volajte: 0903 197 663

 

Kontaktný formulár

V prípade ak máte záujem o naše služby, vypnte tento krátky formulár a my sa Vám v čo najkratšom čase ozveme.

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input
Invalid Input

Cookies