Dnes je

Služby

Kontakt

telefónny kontakt

0903 197 663

Na stiahnutie

Slovník pojmovPDF Tlačiť E-mail

Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia

patria medzi najviac používané elektrické zariadenia a stali sa našou neoddeliteľnou súčasťou doma aj na pracovisku. Pre ich rozšírenosť  a spôsob ich používania sa z hľadiska bezpečnosti radia medzi najviac sledované elektrické zariadenia. Pri ich používaní je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia a  riadiť sa pokynmi výrobcu.

Elektrické spotrebiče sa z hľadiska revízií a kontrol počas ich používania rozdeľujú do skupín podľa STN 33 1610:

 • skupina A: spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi
 • skupina B: spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (stavby, poľnohospodárske práce a pod.)
 • skupina C: spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselníckej činnosti vo vnútorných priestoroch
 • skupina D: spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely a pod.)
 • skupina E: spotrebiče používané pri administratívnej činnosti

Rozsah kontrol:

 • vonkajšia prehliadka (kryty, držadlá, ovládacie prvky, prívod, vonkajšia izolácia)
 • skúška chodu (funkcia ovládacích a bezpečnostných prvkov, nadmerné iskrenie motorov)
 • dokladovanie kontroly (vystavenie dokladu o kontrole s dátumom a s vyhodnotením stavu: vyhovujúci / nevyhovujúci)

Lehoty a rozsah revízií:

 • vždy po ich oprave, rekonštrukcii alebo úprave
 • vždy po každej predpokladanej alebo zistenej závade
 • v pravidelných intervaloch podľa tabuľky
 • pri použitých spotrebičoch, ktoré sa znova uvádzajú na trh

Lehoty pravidelných kontrol a revízií elektrických spotrebičov

Skupina el. spotrebičov

Spotrebiče držané v ruke

Prenosné spotrebiče

Neprenosné a pripevnené spotrebiče

 

kontrola

revízia

kontrola

revízia

kontrola

revízia

A

Vždy pred ich vydaním používateľovi

B

pred použitím

1 x za

3 mesiace

pred použitím

1 x za

3 mesiace

pred použitím

1 x za

6 mesiacov

C

pred použitím

1 x za

6 mesiacov

pred použitím

1 x za

12 mesiacov

pred použitím

podľa
STN 33 1500

D

1 x za týždeň

1 x za

12 mesiacov

1 x za mesiac

1 x za

12 mesiacov

1 x za

3 mesiace

podľa
STN 33 1500

E

1 x za mesiac

1 x za

12 mesiacov

1 x za

6 mesiacov

1 x za

24 mesiacov

1 x za

12 mesiacov

podľa
STN 33 1500

Elektrické ručné náradie sa z hľadiska revízií a kontrol počas ich používania rozdeľujú do skupín podľa STN 33 1600:

1. Rozdeľovanie náradia podľa toho ako sa používa

Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

skupina A - s náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín za rok)

skupina B - s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prevádzkových hodín ročne)

skupina C - s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prevádzkových hodín za rok).

2. Vykonávanie revízií a kontrol elektrického ručného náradia

Revízie náradia sa vykonávajú:

a) pravidelne, najneskôr v lehotách stanovených v tabuľke :

SkupinaNáradie triedy ochranyNajmenej raz za
AI6 mesiacov
II a III12 mesiacov
BI3 mesiaca
II a III6 mesiacov
CI2 mesiace
II a III3 mesiace

b) pri každej predpokladanej alebo zistenej závade (napr. pri podozrení z poškodenia nárazom, prúdom, tekutinou alebo inými vplyvmi).